ایمیل:
کلمه عبور:
ثبت نام
نسخه آزمایشی
امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب

امور پيمانكاري:
كليه امور مربوط به پيمانكاري مي بايست پس از اخذ مجوز مربوطه از كميسيون معاملات استان يا سازمان مركزي (با توجه به سقف معامله) و با رعايت ضوابط مقررات و مفاد آئين نامه معاملات دانشگاه و ساير بخشنامه‌ها و دستورالعمل هاي مربوطه بويژه بخشنامه 44/406454 مورخ 92/12/10 انجام گيرد. بدیهی است در کلیه معاملات پیمانکاری، ابتدا می بایست موضوع در شورای اداری و مالی دانشگاه مورد بررسی قرار گیرد و سپس بر اساس سقف معامله جهت اتخاذ تصمیم نهایی به کمیسیون معاملات مربوطه (استان یا مرکزی) ارسال گردد.