ایمیل:
کلمه عبور:
ثبت نام
نسخه آزمایشی
امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب

موارد مربوط به درآمدزایی غیرشهریه ای و شرکت‌های دانش بنیان:
با توجه به لزوم بررسی موضوع در شورای اقتصاد و سرمایه گذاری دانش بنیان، موضوع به همراهb.p و مستندات مربوطه به شورای مذکور ارسال و در صورت لزوم جهت اخذ تصمیم نهایی به کمیسیون معاملات مربوط ارسال گردد.