ایمیل:
کلمه عبور:
ثبت نام
نسخه آزمایشی
امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب

امور حقوقی:
مواردی که منجر به مشکلات حقوقی در واحد می شود و مرتبط با کمیسیون معاملات است می بایست ابتدا از دفتر امور حقوقی مورد استعلام قرار گرفته و نتیجه جهت اتخاذ تصمیم نهایی به کمیسیون معاملات مربوط ارسال گردد.
* ضمناً قراردادهایی که موضوع آنها در کمیسیون معاملات استان و کمیسیون معاملات واحدهای دانشگاهی به تصویب می‌رسد، می‌بایست از لحاظ حقوقی حسب مورد به تأیید دفتر حقوقی استان یا واحد مربوطه برسد و نسخه‌ای از آن برای دفتر امور حقوقی سازمان مرکزی و معاونت ذیربط موضوع در سازمان مرکزی ارسال شود.