ایمیل:
کلمه عبور:
ثبت نام
نسخه آزمایشی
امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب

عمـراني:
1- نيازسنجي دقيق.
2- برآورد اجرا تعيين اعتبار- منابع مالي.
3- اخذ تأييديه نقشه ها از معاونت عمران.
4- اخذ مجوز امور اجرایی از كميسيون معاملات مربوط (استان یا مرکزی).
5- برگزاري مناقصه و ارسال نتيجه به كميسيون معاملات مربوط با توجه به سقف معامله.
6- اخذ تأييديه قرارداد قبل از امضا از دفتر امور حقوقي.