ایمیل:
کلمه عبور:
ثبت نام
نسخه آزمایشی
امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب

خريد تجهيـزات:
1- انجام نيازسنجي هاي دقيق.
2- تعيين مشخصات فني دقيق تجهيزات مورد نظر.
3- در صورت استفاده از بودجه پژوهشي، تأييديه هاي لازم از حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه اخذ شود.
4- با توجه به سقف معامله نسبت به اخذ مجوز برگزاري مناقصه از كميسيون معاملات مربوطه (استان يا مركزي) اقدام شود.
5- با توجه به سقف معامله، نسبت به ارسال نتيجه مناقصه برگزار شده به كميسيون معاملات مربوطه (استان يا مركزي) جهت اخذ مجوز خريد اقدام گردد.
6- اخذ تأييديه قرارداد خريد قبل از امضاء از دفتر امور حقوقي دانشگاه.
* شایان ذکر است بر اساس بخشنامه صادره جدید خرید مواد و تجهیزات پژوهشی، تا سقف حدنصاب‌های مقرر در تبصره2 بند ب ماده2 آئین‌نامه معاملات پس از تأیید کمیته تجهیزات واحد با تأیید و مسئولیت رئیس واحد استان یا رئیس واحد جامع مستقل حسب مورد امکان‌پذیر می‌باشد.