ایمیل:
کلمه عبور:
ثبت نام
نسخه آزمایشی
امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب

ترابري و نقليه:
در هر سال و فقط براي يك نوبت، واحدها و مراكز دانشگاهي فهرست خودروهاي موجود و وضعيت آنها و نياز واحد و مراكز را در فرمهاي مخصوص به دبيرخانه هيأت امناي استان منعكس نمايند. دبيرخانه مربوطه پس از بررسي كامل تصميم مقتضي اتخاذ مي نمايد. چنانچه در نظر باشد واحدي بيش از وضع موجود و اعلام شده خودرو در اختيار داشته باشد پس از كسب موافقت سازمان مركزي اقدام خواهد شد. در غير اين صورت تبديل خودروهاي خارج از رده مطابق دستورالعمل مربوطه و پس از طرح در كميسيون معاملات استان و موافقت با آن بلامانع است.

حداقل عمر خدمتي در مورد خودروهاي سبك (سواري) پنج سال و در مورد وسائط نقليه سنگين و نيمه سنگين (ميني بوس، اتوبوس، كاميون) 8 سال تعيين مي‌شود و پس از طي مدت مذكور در كميته‌اي متشكل از رئيس واحد، معاون اداري و مالي واحد، مدير اداري، مسئول نقليه و يك نفر متخصص فني وضعيت خودرو با در نظر گرفتن مدل، ميزان كاركرد، استهلاك و فرسودگي، هزينه تعمير، كارايي و ... مورد بررسي و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و تنظيم صورت جلسه از رده خدمتي خارج و مطابق آئين نامه معاملات دانشگاه پس از كسب موافقت دبيرخانه هيأت امناي استان در جهت فروش آن اقدام و وجوه مربوطه به حساب دانشگاه واريز و سپس در جهت جايگزيني براساس دستورالعمل خودرويي دانشگاه و با موافقت دبيرخانه هيأت امناي استان مربوطه اقدام گردد.
كليه امور مربوط به نقليه و ترابري دانشگاه مي‌بايست بر اساس دستورالعمل خريد، فروش، استفاده، نگهداري، تعميرات، ميزان سوخت و بيمه خودروهاي دانشگاه انجام گيرد.